Email updates

Keep up to date with the latest news and content from Journal of Biomedical Science and BioMed Central.

NSC logoThe cost of publication in Journal of Biomedical Science is borne by the National Science Council, Taiwan.

Open Access Highly Accessed Research

Calcium-sensing receptors regulate cardiomyocyte Ca2+ signaling via the sarcoplasmic reticulum-mitochondrion interface during hypoxia/reoxygenation

Fang-hao Lu, Zhiliang Tian, Wei-hua Zhang*, Ya-jun Zhao, Hu-lun Li, Huan Ren, Hui-shuang Zheng, Chong Liu, Guang-xia Hu, Ye Tian, Bao-feng Yang, Rui Wang and Chang-qing Xu*

Journal of Biomedical Science 2010, 17:50  doi:10.1186/1423-0127-17-50

Accesses  

  • Last 30 days: 227 accesses
  • Last 365 days: 1370 accesses
  • All time: 4305 accesses